Kůzlata 2020 Kids 2020
Naše kozenky jsou nejen krásné, ale i velmi inteligentní. Zjevně si sehnaly a pročetly příručku o těhotenských, porodních a poporodních komplikacích u koz, a proškolily nás ze všech kapitol. Obzvláštní mazanost projevily v tom, že vynechaly cokoliv vysloveně život ohrožujícího, a vybraly si komplikace způsobující především předčasnou šedivost vlasů a neovladatelné tiky majitelů. Our goats are not only beautiful, but extremely intelligent as well. It is obvious that they had acquired and read through a textbook on goat pregnancy, kidding and after-kidding complications, and decided to test us on every chapter. They never went too far, like into life threatening situations, but concentrated on problems causing mostly untimely hair graying and compulsive twitching of their owners.
28. března - 12. dubna: Večernice měla první termín porodu 29. března, a když se nic nedělo ani týden poté, museli jsme volat veterinářku, aby kozu zkontrolovala. Ta pravila, že koza rodit hned tak nebude a že se nejspíš spustila s kozlem v pozdějším termínu. Do toho nám ale těžce ochrnula prastará koza Hazel a museli jsme jí nechat utratit. March 28 - April 12: Twilight's first due date was March 29th; when nothing happened for a week, we had to call a vet to check on her. The vet said that there is nothing going on and that the goat probably sneaked out with the buck at later cycle. Meanwhile our ancient goat Hazel got paralyzed and we had to put her down.
13. - 19. dubna: V pondělí třináctého se narodilo první kůzle — a to Lékorce. Casper je jedináček, narodil se olbřímí, až jsme se obávali, že to Lékorka nezvládne. Caspera jsme museli rozdýchávat a pak ještě asistovat se stavěním se na nohy — dlouhé nohy se špatně ovládají a chudák kozlík to po půl hodině vzdal. Oddojili jsme Lékorku a nacpali do něj stříkačkou trochu mléka, aby měl motivaci a sílu na další pokusy. První den jsme ale museli kůzle hlídat, pil málo a měl problém poskládat se pod kozu k vemínku (viz. velké kůzle), a kozu jsme museli začít dojit, protože jedno kůzle nestíhalo odpíjet dostatečně, a vemeno otékalo. April 13 - 19: On the Monday the 13th, the first kid was born — to Licorice. Casper is a single kid, was gigantic, made us worried for Licorice. Also we had to help him breathe and get him on his legs — long legs are hard to control and poor buckling gave up after thirty minutes. We had to milk Licorice and force feed him some milk to give him motivation and strength for more attempts. The first day we had to watch him, he was not feeding well and had problem to get under the goat to the udder (see big kid). Also we had to start to milk Licorice, because she had too much milk and only one kid to feed, and her udder got swollen.
20. - 30. dubna: V pondělí dvacátého se narodil Večernici Pluto. Když jsem po hodině už plašila a volala vetku, že se druhé kůzle zaseklo, vystřelil do světa druhý kozlík — kterého kvůli jeho prudkému vstupu Lisa pojmenovala Rocket. Rocket se narodil s pajdavýma zadníma a museli jsme dva dny hlídat, zda je schopen se dopravit k mlíku. April 20 - 30: On Monday the 20th, Pluto was born to Twilight. After an hour, right when I got scared and called the vet that the other kid is stuck, second buckling shot out into world — for his abrupt entry Lisa named him Rocket. He was born with strained hind legs and we had to keep an eye on him for two days, to make sure he could get to his milk.
1. - 11. května: Kozí kluci chodí na pastvu s celým stádem. Sami se moc nepasou, spíš tak poskakují kolem a trénují svaly a učí se býti správnými kozami. May 1 - 11: Goaty boys go out with the whole herd. They do not graze much, they are jumping and skipping around, training their muscles and learn how to be a proper goat.
12. - 29. května: Kozlíci se začínají samostatně pást, a přestávají se držet tolik matek. May 12 - 29: The bucklings are starting to eat solids, and they do not hang out so close to their moms.
30. května - 6. června: Kozlíci se stále mají co učit - jednak od matek, ale i od rezidentního staršího hňupa Brownieho - který, na rozdil od povážlivých koz, je ochoten si hrát. May 30 - June 6: The bucklings still have a lot to learn. From their moms, but also from an older resident wether Brownie, who is, unlike serious does, willing to play.
7. - 30. června: Kozlíci dosáhli osmi týdnů a čekal je další nepříjemný veterinární zákrok - kastrace. Naštěstí se z toho brzy vzpamatovali a už si zase hrají a zlobí. Od osmi týdnů by mohli být plně na pevné stravě, ale pořád chodí upíjet k maminkám. June 6 - 30: The bucklings reached the age of eight weeks and had to undergo another unpleasant surgery - castration. They pulled out quickly and resumed playing and causing mischief. They could be on solids from eight weeks on, but still go to nurse from moms.
A HROCH.NET document